Quranic Reflections at Tafsir | IqraSense.com

Quranic Reflections at Tafsir

Ang Quran ay isang Treasure house ng karunungan at nag-aalok ng mga praktikal na solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Ito ay isang gabay sa mga taong may tunay na pananampalataya kay Allah at kung ano ang Kanyang ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). Inilarawan ito ng Allah (SWT) sa simula ng Surah Al- Baqara bilang “… isang patnubay sa mga Al-Muttaqun [ang mga banal na mananampalataya ng Islamic Monotheism….”.

 

Kasama sa seksyong ito ang mga piling talata mula sa Quran na maaari mong pagnilayan at naaayon sa pakinabang mula sa pamamagitan ng paglalapat ng mga ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga pagninilay ay naglalayong i-highlight kung paano inaasahan ng Allah (SWT) na tayo ay bumaling sa Kanya, mas mapalapit sa Kanya, at huhubog sa ating buhay ayon sa mga turo ni Propeta Muhammad (sumakanya na ang kapayapaan). Ang ilang minutong pagninilay ay makakatulong sa pagpapayaman ng iyong pang-unawa sa Banal na karunungan.