Ang 99 na Pangalan ng Allah – Arabic, Pagsasalin, at Quranikong Sanggunian | IqraSense.com

Ang 99 na Pangalan ng Allah – Arabic, Pagsasalin, at Quranikong Sanggunian

Mga Pangalan ng Allah sa Quran

99 Pangalan ng Allah (at mga katangian)

Mag-click sa bawat isa sa mga pangalan ng Allah sa ibaba upang makita ang mga Quranikong talata kung saan ang bawat pangalan ay tinutukoy.

Malik-ul-Mulk - Pangalan ng Allah Al Ghafur - Pangalan ng Allah Al Haleem - Pangalan ng Allah Al-Adl - mga pangalan ng Allah Al-Afuw - mga pangalan ng Allah Al-Ahad - mga pangalan ng Allah Al-Akhir - mga pangalan ng Allah Al-Aleem - mga pangalan ng Allah Al-Aliy - mga pangalan ng Allah
 Al-Awwal - mga pangalan ng Allah  Al-Azeem - mga pangalan ng Allah  Al-Aziz - mga pangalan ng Allah  Al-Badi - mga pangalan ng Allah  Al-Baith - mga pangalan ng Allah  Al-Baqiy - mga pangalan ng Allah  Al-Bari - mga pangalan ng Allah  Al-Barr - mga pangalan ng Allah  Al-Basir - mga pangalan ng Allah
 Al-Basit - mga pangalan ng Allah  Al-Batin - mga pangalan ng Allah  Al-Fattah - 99 na pangalan ng Allah  Al-Ghaffar - 99 na pangalan ng Allah  Al-Ghaniy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Hadiy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Hafeez - 99 na pangalan ng Allah  Al-Hakam - 99 na pangalan ng Allah  Al-Hakim - 99 na pangalan ng Allah
 Al-Hamid - 99 na pangalan ng Allah  Al-Haqq - 99 na pangalan ng Allah  Al-Haseeb - 99 na pangalan ng Allah  Al-Hayy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Jabbar - 99 na pangalan ng Allah  Al-Jalil - 99 na pangalan ng Allah  Al-Jami - 99 na pangalan ng Allah  Al-Kabir - 99 na pangalan ng Allah  Al-Karim - 99 na pangalan ng Allah
 Al-Khabeer - 99 na pangalan ng Allah  Al-Khaliq - 99 na pangalan ng Allah  ALLAH - 99 na pangalan ni Allah  Al-Latif - 99 na pangalan ng Allah  Al-Majid - 99 na pangalan ng Allah  Al-Malik - 99 na pangalan ng Allah  Al-Mani - 99 na pangalan ng Allah  Al-Matin - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muakhir - 99 na pangalan ng Allah
Az-Zahir - 99 na pangalan ng Allah Dhul-Jalal wal-Ikram - 99 na pangalan ng Allah  Al-Mughniy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muhaymin - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muhsiy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muhyiy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muid - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muizz - 99 na pangalan ng Allah  Al-Mujib - 99 na pangalan ng Allah
 Al-Mumin - 99 na pangalan ng Allah As-Sami - 99 na pangalan ng Allah At-Tawwab - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muqaddim - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muqeet - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muqsit - 99 na pangalan ng Allah  Al-Muqtadir - 99 na pangalan ng Allah  Al-Musawwir - 99 na pangalan ng Allah  Al-Mutaaliy - 99 na pangalan ng Allah
 Al-Wahhab - 99 na pangalan ng Allah  Al-Mutakabbir - 99 na pangalan ng Allah  Al-Qabid - 99 na pangalan ng Allah  Al-Qadir - 99 na pangalan ng Allah  Al-Qahhar - 99 na pangalan ng Allah  Al-Qawwiy - 99 na pangalan ng Allah  Al-Qayyum - 99 na pangalan ng Allah  Al-Quddus - 99 na pangalan ng Allah  Al-Wadud - 99 na pangalan ng Allah
 Al-Wahid - Sino si Allah  Al-Wajid - Sino si Allah  Al-Wakil - Sino si Allah  Al-Waliy - Sino si Allah  Al-Warith - Sino si Allah  Al-Wasi - Sino si Allah  An-Nafi - Sino si Allah  An-Nur - Sino si Allah  Ar-Rafi - Sino si Allah
 Ar-Rahim - Sino si Allah  Ar-Rahman - Sino si Allah  Ar-Raqib - Sino si Allah  Ar-Rashid - Sino si Allah  Ar-Rauf - Sino si Allah  Ar-Razzaq - Sino si Allah  Ash-Shahid - Sino si Allah  Ash-Shakur - Sino si Allah  As-Saam - Sino si Allah
 As-Sabur - Sino si Allah  As-Samad - Sino si Allah  
 
 
 
 
 1. Ala
 2. Al-Qabid (Ang Pumipigil, Ang Tagatuwid)
 3. Ad-Darr (Ang Nakakainis, Ang Mananakit, Ang Nagdurusa)
 4. Al-Adl (Ang Ganap na Makatarungan)
 5. Al-Afuw (Ang Nagpapatawad, Ang Tagapagpatawad, Ang Tagapagpatawad)
 6. Al-Ahad (Ang Pagkakaisa, Ang Hindi Nakikita)
 7. Al-Akhir (Ang Huli, Ang Walang Hanggan)
 8. Al-Aleem (Ang Nakaaalam)
 9. Al-Aliy (Ang Dakila)
 10. Al-Awwal (Ang Una, Ang Simula-mas mababa) – Pangalan ng Allah
 11. Al-Azim (Ang Kahanga-hanga) – Pangalan ng Allah
 12. Al-Aziz (Ang Makapangyarihan, Ang Hindi Masasaktan, Ang Kagalang-galang)
 13. Al-Badi' (Ang Walang Katumbas, Ang Hindi Matamo)
 14. Al-Baith (Ang Muling Buhay)
 15. Al-Baqiy (Ang Hindi Nababago, Ang Walang Hanggan, Ang Walang Hanggan)
 16. Al-Bari (Ang Evolver, Ang Nag-develop)
 17. Al-Barr (Ang Mabuti, Ang Mapagbigay)
 18. Al-Basir (Ang Nakikita ng Lahat)
 19. Al-Basit (Ang Extender / Expander)
 20. Al-Batin (Ang Nakatago, Ang Hindi Malinaw, Ang Loob)
 21. Al-Fattah (Ang Nagbukas, Ang Tagapagbigay ng Tagumpay)
 22. Al-Gafur (Ang Napakaraming Mapagpatawad) Al-Ghafur
 23. Al-Ghaffar (Ang Paulit-ulit na Mapagpatawad)
 24. Al-Ghaniy (Ang Mayaman, Ang Malaya)
 25. Al-Hadiy (Ang Patnubay, Ang Daan)
 26. Al-Hafeez (Ang Tagapag-ingat)
 27. Al-Hakam (Ang Hukom, Ang Tagapamagitan)
 28. Al-Hakim (Ang Matalino)
 29. Al-Halim (Ang Mapagpahinuhod, Ang Mapagpasensya)
 30. Al-Hamid (Ang Lahat ng Kapuri-puri)
 31. Al-Haqq (Ang Katotohanan, Ang Katotohanan)
 32. Al-Haseeb (Ang Tagapagdala ng Paghuhukom)
 33. Al-Hayy (Ang Buhay)
 34. Al-Jabbar (Ang Hindi Mapaglabanan, Ang Pumipilit)
 35. Al-Jalil (Ang Maharlika)
 36. Al-Jami (Ang Nagtitipon, Ang Nagbubuklod)
 37. Al-Kabir (Ang Dakila)
 38. Al-Karim (Ang Masagana, Ang Mapagbigay)
 39. Al-Khabir (Ang Nakababatid sa Lahat)
 40. Al-Khafid (Ang Abaser)
 41. Al-Khaliq (Ang Lumikha)
 42. Al-Latif (Ang Maamo, Ang Magiliw na Mabait)
 43. Al-Majid (Ang Kahanga-hanga, Ang Kahanga-hanga)
 44. Al-Majid (Lahat ng Kaluwalhatian, Ang Maharlika)
 45. Al-Malik (Ang Hari, Ang May-ari)
 46. Al-Mani (Ang Mayhawak, Ang Tagapagtanggol, Ang Tagapagtanggol)
 47. Al-Matin (Ang Matatag, Ang Matatag)
 48. Al-Muakhkhir (Ang Nagpapaantala, Siya na Naglalayo)
 49. Al-Mubdi (Ang Nagsimula, Ang Tagapaglikha, Ang Nagsimula)
 50. Al-Mudhill (Ang Tagapagbigay ng Kasiraang-puri)
 51. Al-Mugni (Ang Nagpayaman, Ang Tagapagpalaya)
 52. Al-Muhaymin (Ang Tagapangalaga)
 53. Al-Muhsiy (Ang Accounter, Ang Bilang ng Lahat)
 54. Al-Muhyiy (Ang Tagapagbigay ng Buhay)
 55. Al-Muid (Ang Nagpapanumbalik, Ang Nagbabalik na Nagbabalik ng Lahat)
 56. Al-Muizz (Ang Tagapagbigay ng karangalan)
 57. Al-Mujib (Ang Tumutugon, Ang Sagot)
 58. Al-Mumin (Ang Tagapaggarantiya, Ang Pinagtitibay)
 59. Al-Mumit (Ang Maninira, Ang Naghahatid ng Kamatayan)
 60. Al-Muntaqim (Ang Tagapaghiganti)
 61. Al-Muqaddim (Ang Nagpapabilis, Siyang Naghahatid Pasulong)
 62. Al-Muqeet (Ang Tagapag-alaga)
 63. Al-Muqsit (Ang Patas, Ang Tagapagbigay) – Pangalan ng Allah
 64. Al-Muqtadir (Ang Tagapagpasiya, Ang Nangibabaw)
 65. Al-Musawwir (Ang Fashioner, Ang Hugis, Ang Designer)
 66. Al-Mutaali (Ang Kataas-taasan, Ang Kataas-taasan)
 67. Al-Mutakabbir (Ang Maharlika, Ang Kataas-taasan)
 68. Al-Qadir (Ang Magagawa)
 69. Al-Qahhar (The Subduer) – Pangalan ng Allah
 70. Al-Qawwiy (Ang Malakas)
 71. Al-Qayyum (Ang Nabubuhay, Ang Tagapangalaga)
 72. Al-Quddus (Ang Banal, Ang Banal)
 73. Al-Salam (Ang Kapayapaan, Ang Pinagmumulan ng Kapayapaan at Kaligtasan)
 74. Al-Wadud (Ang Mapagmahal)
 75. Al-Wahhab (Ang Tagapagbigay)
 76. Al-Wahid (Ang Nag-iisa, Ang Natatangi)
 77. Al-Wajid (Ang Nakaunawa, Ang Nakahanap, Ang Hindi Nabibigo)
 78. Al-Wakil (Ang Katiwala, Ang Maaasahan, Ang Tagapagtanggol)
 79. Al-Waliy (Ang Kaibigan, Patron at Katulong)
 80. Al-Waliy (Ang Patron, Ang Tagapagtanggol na Kaibigan, Ang Magiliw na Panginoon)
 81. Al-Warith (Ang Tagapagmana, Ang Tagapagmana ng Lahat)
 82. Al-Wasi (Ang Kalawakan, Ang Sumasaklaw sa Lahat, Ang Omnipresent, Ang Walang Hanggan)
 83. Mga Pangalan ng Allah sa Surah Al-Hashr – Mga Huling Talata
 84. An-Nafi (Ang Mapagbigay, Ang Tagapagbigay, Ang Pinagmumulan ng Kabutihan)
 85. An-Nur (Ang Liwanag)
 86. Ar-Rafi (Ang Dakila)
 87. Ar-Raqib (Ang Nagmamasid)
 88. Ar-Rashid (Ang Patnubay sa Matuwid na Landas)
 89. Ar-Rauf (Ang Mabait, Ang Nakakaawa)
 90. Ar-Razzaq (Ang Tagapagbigay)
 91. As-Sabur (Ang Walang Panahon, Ang Pasyente)
 92. As-Samad (Ang Walang Hanggan, Ang Ganap, Ang Sapat sa Sarili)
 93. As-Sami (Ang Lahat ng Nakaririnig) – Pangalan ng Allah
 94. As-Shakur (Ang Nagpapasalamat)
 95. Ash-Shahid (Ang Saksi)
 96. At-Tawwab (Ang Laging Nagbabalik, Laging Nagpapaubaya)
 97. Az-Zahir (Ang Manipesto, Ang Maliwanag, Ang Panlabas)
 98. Dhu-l-Jalali wa-l-ikram (Ang Panginoon ng Kamahalan at Pagkabukas-palad)
 99. Malik-ul-Mulk (Ang May-ari ng lahat ng Soberanya)

mga aklat ng islamiko ng amazon

Allah 99 mga pangalan

Allah 99 mga pangalan

Narito ang mga kahulugan mula sa wikipedia.

Allah 99 mga pangalan

Allah 99 mga pangalan

suportahan ang islamic newsletter

12 mga komento... magdagdag ng isa
 • Iman link tumugon

  Ito ang mga pinaka-kahanga-hangang pangalan kaya mangyaring para sa diyos ay respetuhin at alamin ang mga ito sa pamamagitan ng <3 puso =D

  • Arshia link tumugon

   Salamat Iman 🙂
   Nawa'y pagpalain ka ng Allah ng pinakamahusay para sa iyong mabuting gawa sa paggabay sa mga tao tungo sa kabutihan. Tunay na Siya ang Nag-iisa at Tanging ang Pinakamataas na karapat-dapat sa Lahat ng Papuri at pagsamba.

   Nawa'y ipagkaloob sa atin ng Allah ang kapangyarihan at pagpapala kung saan magagawa nating lahat na mahalin ang Makapangyarihan nang buong puso na walang iba kundi siya ay dapat mahalin ng lahat ng ating tunay na puso at kaluluwa. aameen.

   Jazak Allah khairukum

   • Gustung-gusto ko ang 99 na mga pangalan ng Allah kailangan kong matutunan ang lahat ng ito kaya sa pamamagitan ng Allah, maaari mo bang lagyan ng audio ang marinig inshallah

 • At (lahat) ng Pinakamagagandang Pangalan ay pagmamay-ari ng Allâh, kaya tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito, at iwanan ang piling ng mga yaong nagsisinungaling o nagtatatwa (o nagbibigkas ng masamang pananalita laban sa) Kanyang mga Pangalan. Gagantihan sila sa dati nilang ginagawa. (Surat Al-A'raf 7:180)

 • Katotohanan, mayroong siyamnapu't siyam na pangalan para sa Allah, ibig sabihin, daan maliban sa isa. Siya na nagbibilang sa kanila ay makakapasok sa Paraiso.

Mag-iwan ng komento