Pahina ng Hadith (Mga Piniling Hadith ni Propeta Muhammad) | IqraSense.com

Pahina ng Hadith (Mga Piniling Hadith ni Propeta Muhammad)

Napiling Hadith Compilation

Panimula sa Hadith at sa mga Agham nito

Ang Hadith, sa terminolohiya ng Islam, ay tumutukoy sa mga naitalang kasabihan, kilos, at pagsang-ayon ni Propeta Muhammad. Ang mga tradisyong ito ay nagbibigay sa mga Muslim ng mahalagang patnubay sa iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang ang mga bagay ng pananampalataya, pagsamba, etika, at pag-uugali sa lipunan. Ang kahalagahan ng Hadith ay nakasalalay sa papel nito bilang pangunahing pinagmumulan ng batas ng Islam at isang paraan upang maunawaan ang mga turo ng Propeta sa kabila ng Qur'an.

Ang pag-iingat ng Hadith ay nagsimula sa panahon ng buhay ng Propeta habang ang mga kasamahan ay matalas na nagmamasid at nagsasaulo sa kanyang mga salita at kilos. Kasunod ng kanyang kamatayan, ang pangangailangan na ipunin at patotohanan ang mga tradisyong ito ay bumangon upang maiwasan ang anumang mga pagbaluktot o katha. Sinimulan ng mga iskolar ang isang mahigpit na proseso ng pagsusuri sa mga tagapagsalaysay at mga tanikala ng paghahatid, na nagtatag ng isang agham na kilala bilang Hadith pagpuna.

Quran Islam Allah Dua


Quran Islam Allah


Sa paglipas ng panahon, marami Mga koleksyon ng Hadith lumitaw, bawat isa ay may sariling natatanging pamamaraan at pokus. Kabilang sa pinakatanyag at malawak na tinatanggap na mga koleksyon ay ang Sahih al-Bukhari, na tinipon ni Imam Bukhari (810-870 CE). Ang compilation na ito ay naglalaman ng mahigit 7,000 authentic Hadiths, meticulously verified batay sa mahigpit na pamantayan. Sahih Moro, na pinagsama-sama ni Imam Muslim (821-875 CE), ay isa pang iginagalang na koleksyon, na may humigit-kumulang 12,000 na napatunayang Hadith.

Propetikong Karunungan

Iba pang kilalang Hadith Kasama sa mga compilation si Sunan Abu Dawood ni Imam Abu Dawood (817-889 CE), Jami` at-Tirmidhi ni Imam Tirmidhi (824-892 CE), Sunan Ibn Majah ni Imam Ibn Majah (824-887 CE), at Sunan an-Nasa'i ni Imam an-Nasa'i (829-915 CE). Ang bawat isa sa mga gawang ito ay naglalaman ng libu-libong mga Hadith, inuri ayon sa tema o ayon sa mga legal na pasiya, na nagpapayaman sa Islamic literatura at nagbibigay ng mahalagang mga pananaw sa mga turo ng Propeta.

Mahalagang tandaan na habang tinatangkilik ng mga nabanggit na koleksyon ang malawakang pagtanggap, hindi lamang sila ang pinagmumulan ng Hadith. Iba't ibang mga compilations, tulad ng Musnad Ahmad ibn Hanbal at Muwatta Malik, ay may malaking kahalagahan din. Ang mga iskolar ay masusing pinag-aralan, inuri, at sinuri ang mga Hadith mula sa magkakaibang mga mapagkukunang ito, na nag-aambag sa pag-unlad ng agham ng Hadith.

Sa konklusyon, ang Hadith ay kumakatawan sa mga kasabihan, kilos, at pagsang-ayon ng propetang Muhammad, nagsisilbing mahalagang mapagkukunan ng patnubay para sa mga Muslim. Ang pagtitipon at pagpapatunay ng mga Hadith ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga turo ng Propeta. Ang Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawood, Jami` at-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, at Sunan an-Nasa'i ay kabilang sa mga kilalang koleksyon na humubog sa pag-unawa sa Islam at mga gawi nito. Ang mga pinagsama-samang ito, kasama ang iba pang mga mapagkukunan, ay sama-samang nag-aambag sa mayamang literaturang Islamiko at nagbibigay-daan sa mga Muslim na sundin ang huwarang buhay ng Propeta.

Pagpili ng Hadith

Napiling Listahan ng Hadith

Ang mga sumusunod ay nagtatampok ng maliit na koleksyon ng mga Hadith, kung saan makikita mo ang malawak na hanay ng mga tradisyon ng Propeta na sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng pananampalataya, pagsamba, at araw-araw na pamumuhay. Ang mga Hadith na ito ay nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan para sa mga naghahanap ng Muslim gabay at pag-unawa sa mga turo ni Propeta Muhammad.

Kasama sa compilation na ito ang mga Hadith sa maraming paksa, tulad ng kahalagahan ng kapatiran at pakikitungo sa iba tulad ng pakikitungo natin sa ating sarili. Makakakita ka rin ng mga Hadith na nagbibigay-liwanag sa kahalagahan ng paggawa ng taos-pusong intensyon at ang mga gantimpala na nauugnay sa mga ito. Ang mga batayan at prinsipyo ng Islam ay pinaliwanag sa pamamagitan ng mga tunay na Hadith, na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya.

Bukod pa rito, binibigyang-diin ng mga Hadith na ito ang mga kabutihan ng mabubuting gawa, ang kahalagahan ng kahinhinan (haya) at ang koneksyon nito sa pananampalataya, at ang relasyon sa pagitan ng mga Muslim at Muhajir (yaong mga lumilipat para sa kapakanan ng Ala). Tuklasin ang mga Hadith na tumatalakay sa paghinto sa paghahayag na natanggap ng Propeta at ang mga detalyeng nakapalibot sa mismong proseso ng paghahayag.

Nagtatampok din ang koleksyon na ito ng mga Hadith na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-iwas sa parusa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mabubuting gawa, ang mga pagpapala ng wudu (paghuhugas), at ang wastong paraan kung paano nagsagawa ng paghuhugas si Propeta Muhammad. Tuklasin ang mga Hadith na gumagabay sa amin sa pagpasok sa mga banyo, pagtukoy sa oras ng paghuhugas, at ang kahalagahan ng Surah Al-Fatiha.

Higit pa rito, makikita mo ang mga Hadith na tumutugon sa iba't ibang aspeto ng panalangin, kabilang ang mga gantimpala, konsentrasyon (khushu), mga pagkakamaling dapat iwasan, at ang kahalagahan ng mga panalangin ng kongregasyon. Ang kahalagahan ng pagsusumamo (dua), pag-alaala kay Allah, at paghahanap ng malapit sa Kanya ay binibigyang-diin din.

Bilang karagdagan sa mga usapin ng pagsamba, ang koleksyon na ito ay tumatalakay sa isang malawak na hanay ng mga paksa, tulad ng kabaitan sa mga hayop, ang pagbabawal ng usury (interes), ang mga gantimpala ng pagtatayo ng mga mosque, ang kabanalan ng mga libingan, at ang kahalagahan ng kalinisan at personal na kalinisan. .

Karunungan sa Islam

Umaasa kami na ang pagsasama-sama ng mga Hadith na ito ay magsisilbing isang mahalagang mapagkukunan para sa iyo upang palalimin ang iyong kaalaman at pag-unawa sa Islam, na magbibigay-daan sa iyo na isama ang mga turo ni Propeta Muhammad sa iyong pang-araw-araw na buhay.

 1. Hadith sa pagkagusto sa kapatid gaya ng sa sarili
 2. Hadith sa paggawa ng mga intensyon at gantimpala
 3. Hadith sa mga Pundamental at Prinsipyo ng Islam
 4. Hadith sa mabubuting gawa sa Islam
 5. Hadith sa kahinhinan, haya at pananampalataya
 6. Hadith sa mga Muslim at Muhajir
 7. Hadith sa paghinto ng paghahayag ng Propeta
 8. Hadith sa mabubuting gawa upang maiwasan ang parusa
 9. Hadith sa mga detalye ng wahi at paghahayag
 10. Hadith sa paghahayag ng Quran, Ramadan at Jibreel
 11. Ang ibig sabihin ng Hadith sa ay makamit ang kaligayahan
 12. Hadith sa pag-alaala sa Allah at paglapit sa Allah
 13. Hadith sa mga tanong at pagsubok sa libingan
 14. Hadith sa mga pagpapala ng pagsasagawa ng wudu ablution
 15. Hadith kung paano nagsagawa ng paghuhugas/wudu si Propeta Muhammad
 16. Hadith sa pagpasok sa banyo (pagsagot sa tawag ng kalikasan)
 17. Hadith sa kung kailan gagawin o i-refresh ang Paghuhugas
 18. Hadith sa kahalagahan ng Surah Al-Fateha – Sahih Bukhari
 19. Hadith sa Gantimpala at Ajar ng Salat na mga Panalangin – Sahih Bukhari
 20. Hadith sa kahalagahan ng Asar prayers salat - Sahih Bukhari
 21. Hadith sa Dua para sa pagtayo mula sa Ruku – Sahih Bukhari
 22. Hadith sa kapatawaran ng mga kasalanan – Sahih Bukhari
 23. Hadith sa mga papuri at pasasalamat sa Allah – Sahih Bukhari
 24. Hadith sa Sujood at Pagpatirapa sa Salat – Sahih Bukhari
 25. Pagsasabi ng Ameen sa Salat na mga Panalangin pagkatapos ng Imam – Sahih Bukhari
 26. Hadith sa tagal at haba ng Salat na Panalangin – Sahih Bukhari
 27. Hadith sa Khushu at konsentrasyon sa salat at pagdarasal – Bukhari
 28. Hadith sa mga pagkakamali sa pagdarasal – Sahih Bukhari
 29. Hadith sa kabaitan sa mga hayop – Sahih Bukhari
 30. Hadith sa Takbir at pagbigkas ng salat at mga Panalangin – Bukhari
 31. Hadith sa pagdarasal sa bahay at masjid – Bukhari
 32. Hadith sa mahaba at maikling mga panalangin at salat – Sahih Bukhari
 33. Hadith sa pagbigkas ng mahahabang surah sa mga panalangin – Bukhari
 34. Hadith sa Abu Bakr Nangunguna sa mga Panalangin – Sahih Bukhari
 35. Si Abu Bakr ay nangunguna sa mga panalangin sa panahon ng Sakit ng Propeta
 36. Hadith sa Gantimpala ng mga panalangin sa umaga at hapon
 37. Ang Hadith sa Allah ay lilim sa pitong uri ng tao sa Araw ng Paghuhukom
 38. Hadith sa mga gantimpala ng mga panalangin ng kongregasyon at pagbigkas ng Quran
 39. Hadith sa hindi pagmamadali o pagmamadali sa pagdarasal – Bukhari
 40. Hadith sa Adhan, Iqama, at Mga Nangungunang Panalangin – Bukhari
 41. Hadith sa mga panalangin sa pagitan ng adhan at iqama
 42. Hadith sa pagdinig ng Adhan – Sahih Bukhari
 43. Hadith sa Shaitan Pagtakas sa Azan – Bukhari
 44. Hadith sa pag-uulit pagkatapos ng Adhan at Iqama
 45. Hadith kung paano Nagsimula ang Adhan – Bukhari
 46. Hadith sa paglimot sa salat at pagdarasal – Hadith Bukhari
 47. Hadith sa pagdarasal sa oras ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw
 48. Hadith sa hindi pagdarasal kaagad pagkatapos ng pagdarasal ng Fajar
 49. Hadith sa oras para sa mga pagdarasal ng Zuhr, Asr, Maghrib, at Isha
 50. Hadith sa pagkaantala ng salat dahil sa sobrang init – Sahih Bukhari
 51. Hadith sa kahalagahan ng Asar at Fajar salat at mga panalangin
 52. Hadith sa pagtulog bago ang pagdarasal ng Isha – Sahih Bukhari
 53. Hadith sa limang beses na Salat at mga panalangin na nililinis ang ating mga kaluluwa
 54. Hadith sa pagdarasal ng salat sa oras ni anghel Jibraeel – Bukhari
 55. Hadith sa Pagkita kay Allah sa Araw ng Paghuhukom – Bukhari
 56. Hadith sa hindi pagdaan sa harap ng nagdarasal
 57. Hadith sa kung paano magdasal ng gabi Qiyam prayers salat
 58. Hadith sa pagbabawal sa pakikitungo sa interes ng usura – Sahih Bukhari
 59. Hadith sa mga gantimpala ng pagtatayo ng mosque masjid
 60. Hadith sa pagbabawal sa pagtatayo ng mga lugar ng pagsamba sa mga libingan
 61. Hadith sa pagdarasal ng dalawang rakaah kapag pumapasok sa isang masjid
 62. Hadith sa kahalagahan ng pagdarasal ng nawafil (boluntaryong pagdarasal) sa tahanan
 63. Hadith sa mga libingan at mga larawan – Sahih Bukhari
 64. Hadith sa Sajda Sahw para sa mga pagkakamali sa Salat na Panalangin
 65. Hadith sa mga Larawan at Salat at Pagdarasal
 66. Hadith sa Qibla patungo sa Bait-ul-Maqdis at Kaaba – Hadith Bukhari
 67. Hadith sa mga babaeng dumadalo sa pagdarasal ng Fajar na may belo – Bukhari
 68. Hadith sa pagsasagawa ng tayamum – Hadith Bukhari
 69. Hadith kay Propeta Muhammad Iba sa ibang mga Propeta – Sahih Bukhari
 70. Hadith sa mga panalangin na hindi nakuha sa panahon ng regla – Bukhari
 71. Hadith sa Pamamaraan at paraan ng pagkuha ng Ghusl – Hadith Bukhari
 72. Hadith sa pagtulog na may wudu at paghuhugas at paggawa ng dua - Hadith
 73. Hadith sa Paglilinis ng bibig gamit ang Siwak (Miswak) – Hadith
 74. Hadith sa mga isyu na may kaugnayan sa pagdarasal para sa mga kababaihan - Sahih Bukhari
 75. Hadith sa kaparusahan sa libingan para sa mga kasalanan – Sahih Bukhari
 76. Hadith sa pagpapasya sa paghuhugas ng kagamitang ginagamit ng aso
 77. Hadith sa pamamaraan at pamamaraan para sa pagsasagawa ng paghuhugas at wudu
 78. Hadith sa paggawa ng mga bagay na nagsisimula sa kanang bahagi
 79. Hadith sa pagsusuklay ng buhok, paghawak sa Kaaba, pagsusuot ng sapatos, at Henna
 80. Hadith sa Reality of Ruh (Espiritu o Kaluluwa)
Karunungan sa Islam

suportahan ang islamic newsletter

0 mga komento... magdagdag ng isa

Mag-iwan ng komento