Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah | IqraSense.com

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Sa buong kasaysayan, nagpadala si Allah ng mga sugo upang gabayan at bigyang liwanag ang sangkatauhan. Ang mga mensaherong ito ay pinili ng Allah upang ihatid ang Kanyang mensahe at ilapit ang mga tao sa Kanya. Ang katotohanan ng mensahe ng Allah ay isang malalim at walang hanggang katotohanan na patuloy na sumasalamin sa mga mananampalataya.

Ito ay sa pamamagitan ng mga propeta at mga sugo Ala ay nagpahayag ng Kanyang patnubay at nagbigay ng roadmap para sa matwid na pamumuhay. Ang mga mensaherong ito, kasama si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay pinagkatiwalaan ng marangal na gawain ng paghahatid ng mensahe ng Allah sa sangkatauhan.

Quran Islam Allah Dua


Quran Islam Allah


Larawan: Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Ang bawat mensahero ay dumating na may parehong pangunahing mensahe: upang sambahin ang Allah lamang, upang mamuhay ng katuwiran, at magsikap para sa katarungan at habag. Binigyang-diin nila ang kahalagahan ng pananampalataya, mabubuting gawa, at pagtatatag ng isang makatarungang lipunan batay sa mga prinsipyo ng Islam.

Bilang mga Muslim, naniniwala kami na ang mensahe ng Allah ay ang tunay na katotohanan. Ito ay isang mensahe na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan at mithiin ng sangkatauhan. Ang Quran, ang huling paghahayag mula sa Allah, ay isang patunay sa walang hanggang kalikasan at pagiging pangkalahatan ng mensahe ni Allah.

I-click upang basahin ang higit pa dito.

suportahan ang islamic newsletter

0 mga komento... magdagdag ng isa

Mag-iwan ng komento