Islamic Blog - Isang Muslim Blog sa Islam, Gitnang Silangan, Quran

mga paksang islamiko

Isang Dua para sa mga Tao ng Gaza

** DUA para sa mga tao ng Gaza ** Oh Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamaawain, dumudulog kami sa Iyo sa mga panahong ito ng kawalan ng pag-asa, ang aming mga puso ay mabigat sa bigat ng pagdurusa na dumaan sa aming mga kapatid sa Gaza. Ikaw ang Nakaaalam ng Lahat, ang Nakikita ang Lahat, at walang nakatakas sa Iyong banal na karunungan. Ikaw [...]

0 Tingnan ang mga komento

Kailangan nating lahat ang Patnubay ni Allah

Kailangan nating lahat ang Patnubay ni Allah

Lahat tayo ay nangangailangan ng Patnubay ng Allah Bilang tao, tayo ay may posibilidad na magkamali at humarap sa kawalan ng katiyakan sa ating buhay. Sa mga sandaling ito napagtanto natin ang kahalagahan ng paghahanap ng patnubay ng Allah. Ang Allah, ang Ganap na Nakaaalam at Marunong, ay nagbigay sa atin ng isang roadmap para sa pamumuhay ng isang kasiya-siya at matuwid na buhay. Ito ay sa pamamagitan ng [...]

0 Tingnan ang mga komento

Mga Kabutihan ng Pagsisisi sa Islam

Mga Kabutihan ng Pagsisisi sa Islam

Mga Kabutihan ng Pagsisisi sa Islam Ang pagsisisi, o Tawbah, ay may malaking kahalagahan sa Islam. Ito ay isang proseso ng paghingi ng kapatawaran at pagbabalik sa Allah pagkatapos gumawa ng mga kasalanan o pagkaligaw sa matuwid na landas. Sa Islam, ang pagsisisi ay hindi lamang hinihikayat ngunit itinuturing din na isang banal na gawain na humahantong sa espirituwal na paglilinis at pagiging malapit sa [...]

0 Tingnan ang mga komento

Paglalahad ng Malinaw na Mensahe: Ang Pagbubunyag ng Kaliwanagan

Paglalahad ng Malinaw na Mensahe: Ang Pagbubunyag ng Kaliwanagan

Paglalahad ng Malinaw na Mensahe: Ang Pagbubunyag ng Kaliwanagan Isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng Islam ay ang kalinawan ng mensahe nito. Ang Allah, sa Kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpahayag ng Islam bilang isang komprehensibo at kumpletong paraan ng pamumuhay. Ang mensahe ng Islam ay napakalinaw, gumagabay sa sangkatauhan tungo sa katuwiran, katarungan, at isang makabuluhang pag-iral. Ito ay isang [...]

0 Tingnan ang mga komento

Paglalahad ng Layunin ng Ating Buhay: Kahulugan sa Pag-iral

Paglalahad ng Layunin ng Ating Buhay: Kahulugan sa Pag-iral

Paglalahad ng Layunin ng Ating Buhay: Kahulugan sa Pag-iral Bilang mga tao, madalas nating nakikita ang ating sarili na pinag-iisipan ang layunin ng ating pag-iral. Pinag-iisipan natin ang kahulugan sa likod ng ating mga aksyon, ang kahalagahan ng ating mga nagawa, at ang sukdulang layunin ng ating buhay. Ito ay isang paghahanap para sa pag-unawa na lumalampas sa mga kultura, relihiyon, at panahon. Mula sa isang [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah

Ang Katotohanan Ng Mensahe ni Allah Sa buong kasaysayan, nagpadala si Allah ng mga sugo upang gabayan at bigyang-liwanag ang sangkatauhan. Ang mga mensaherong ito ay pinili ng Allah upang ihatid ang Kanyang mensahe at ilapit ang mga tao sa Kanya. Ang katotohanan ng mensahe ng Allah ay isang malalim at walang hanggang katotohanan na patuloy na sumasalamin sa mga mananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng mga propeta at [...]

0 Tingnan ang mga komento